Zásady ochrany osobních údajů

Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) města Veselí nad Moravou, se sídlem tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 0028545 (dále jen „my“ nebo „město Veselí nad Moravou“)

Vzhledem k tomu, že jsme správcem, případně zpracovatelem osobních údajů, rádi bychom Vás, uživatele webové stránky http://www.rezidencenovatrznice.cz, informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“.

1) KDE SE MŮŽETE NA NÁS OBRÁTIT?

Obracet se na nás můžete s jakýmikoliv dotazy přes webový formulář, který je k dispozici na našich webových stránkách, nebo pomocí e-mailu. 

Naše e-mailová adresa jehamsikova@veseli-nad-moravou.cz

2) PRO JAKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • abychom mohli reagovat na Vaše dotazy či žádosti v oblasti ochrany osobních údajů,
 • nebo abychom chránili naše práva.

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • splnění právní povinnosti v případě Vašich dotazů a žádostí ohledně ochrany osobních údajů,
 • náš oprávněný zájem v případě ochrany našich práv.

3) JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME A PO JAK DLOUHOU DOBU?

Pro účely řešení Vašich dotazů a žádostí můžeme zpracovávat jméno, příjmení, případně název obchodní firmy, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Bez těchto údajů nejsme schopni zpracovat Vaše dotazy a žádosti. Osobní údaje můžeme zpracovávat až 10 let od vyřízení Vaší žádosti.

4) PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny našim dodavatelům, jakožto našim zpracovatelům osobních údajů. Může se například jednat o osoby, které s námi úzce spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o naše případné externí IT správce či společnosti poskytující cloudové nebo online marketingové služby či služby e-mailingu.

5) VAŠE PRÁVA

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje máte právo na:

 • přístup k těmto osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • případně omezení zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • a na přenositelnost osobních údajů.

Máte také právo na podání stížností u dozorového úřadu. Můžete tak učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Webová adresa dostupná zde: https://www.uoou.cz/.

6) POPIS JEDNOTLIVÝCH PRÁV

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás dostat potvrzení, zda osobní údaje, které Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, včetně informací o zpracování, dle čl. 15 GDPR:

 • účel zpracování,
 • kategorie osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • doba po kterou bude docházet ke zpracování či kritéria,
 • právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu,
 • veškeré dostupné informace o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás,
 • že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o tom.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, abychom opravili nepřesné údaje, případně je doplnili, a to v souladu s čl. 16 GDPR.

Právo na výmaz znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali za podmínek dle čl. 17 GDPR. Osobní údaje musíme pro Vás vymazat, a to pouze za předpokladu, že:

 • osobní údaje nejsou již potřebné pro účely zpracování,
 • došlo k odvolání souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesli jste námitku proti zpracování,
 • zpracování je protiprávní,
 • výmaz je nutný ke splnění právní povinnosti, nebo
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 GDPR.

Právo na omezení zpracování znamená, že máte právo na to, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, a to za podmínek dle čl. 18 GDPR.

Dále máte právo na přenositelnost, což znamená, že máte právo na to, abychom Vám předali Vaše údaje ve strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě (plnění smlouvy) a zároveň se zpracování provádí automatizovaně, a to dle čl. 20 GDPR.

7) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Právo vznést námitku lze obecně využít proti zpracování osobních údajů na základě právního důvodu – „oprávněného zájmu“ nebo „plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, včetně profilování založeného na těchto právních důvodech“. K tomuto právu viz článek 21 GDPR.

Kontaktní údaje města jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa: Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Datová schránka:
ismbss3
E-podatelna:
posta@veseli-nad-moravou.cz
Telefon: 
+420 518 670 111 (spojovatelka)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Mgr. Lukáš Fico
Adresa:
Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
E-mail:
poverenec@veseli-nad-moravou.cz 
Telefon:
+420 518 670 184