Způsob prodeje

Prodej nově vybudovaných bytových jednotek proběhne formou veřejné soutěže již 2. března 2022, předmětem veřejné soutěže bude 6 bytových jednotek.

Průběh veřejné soutěže: 
 • zájemci o účast se musí v den konání veřejné soutěže registrovat (platný občanský průkaz sebou)
 • součástí registrace je povinnost zájemce o účast na veřejné soutěži uhradit jistotu ve výši 50 000 Kč za každou bytovou jednotku, o kterou má uchazeč zájem (zálohu je možné uhradit bezhotovostním bankovním příkazem na účet města č. ú. 19-1442991379/0800, platební kartou nebo v hotovosti na pokladně MěÚ)
 • v případě neúspěchu se jistota vrací v plné výši
 • minimální příhoz se stanoví ve výši 10 000 Kč
 • za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka s nejvyšší cenou
 • veřejné soutěže na bytové jednotky se můžou účastnit pouze fyzické osoby
 • jedna fyzická osoba se může stát vítězným účastníkem maximálně jedné bytové jednotky
 • po ukončení dílčích částí veřejné soutěže bude vyhlášena krátká přestávka, během které je možné změnit nebo doplnit registraci
Postup uzavření smluv s vítězným účastníkem veřejné soutěže:
 • smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy města k uzavření smlouvy po přijetí usnesení ZMV o prodeji bytové jednotky na základě výsledku veřejné soutěže
 • první část kupní ceny (10 %) se hradí nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, zbývající část (90 %) se hradí po dokončení stavby, kolaudaci a vymezení bytové jednotky.

Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej bytových jednotek v rámci projektu "Rezidence Nová tržnice" ve Veselí nad Moravou

Pravidla veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej bytových jednotek v rámci projektu „Rezidence Nová tržnice“

Smlouva o smlouvě budoucí

Kupní smlouva

 

Nebytové prostory v rámci tohoto projektu se nabízí k prodeji nebo pronájmu formou veřejné soutěže

Nabídka se podává písemně ve dvou vyhotoveních a elektronicky na datovém nosiči nebo pouze elektronicky doručením do datové schránky města Veselí nad Moravou.

Nabídka musí obsahovat:
 • identifikační údaje navrhovatele, další kontaktní údaje navrhovatele (bankovní spojení, telefonní číslo, e-mail navrhovatele)
 • čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a o přijetí všech podmínek veřejné soutěže
 • potvrzení o složení jistoty ve výši 50 000 Kč na bankovní účet vyhlašovatele č. ú. 19-1442991379/0800

Nejvhodnější nabídku podá ten navrhovatel, který předloží podnikatelský záměr svým obsahem nejvíce naplňující kritéria veřejné soutěže.

Podnikatelský záměr musí obsahovat:
 • představení podnikatelského záměru, který navrhovatel hodlá v nebytovém prostoru realizovat, vymezení předmětu činnosti a popisu podnikání, předchozí podnikatelské zkušenosti
 • stanovení ceny, za kterou je navrhovatel ochoten nebytový prostor koupit nebo pronajmout
 • hodnotu investice, kterou je navrhovatel schopen vložit do nově vybudovaných nebytových prostor

Pravidla veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej nebo pronájem nebytových prostor v rámci projektu „Rezidence Nová tržnice“

Čestné prohlášení navrhovatele

Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej nebo pronájem nebytových prostor v rámci projektu "Rezidence Nová tržnice" ve Veselí nad Moravou

Napište nám

Pošlete nám dotaz, o vše se postaráme